Правила

И УСЛОВИЯ

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИГРА „Открий барбекю сезона с Шуменско“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯ

1.1. Кампанията „Открий барбекю сезона с Шуменско“ с участието на опаковкa Шуменско кен мултипак 5 +1, наричана по-нататък накратко "Кампания", се организира и провежда от „Карлсберг България“ АД, София, Бизнес парк София, жк. Младост 4, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък „Организатор“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.
2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта promo.shumensko.bg.
2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, в търговските обекти на Лидл България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички лица на територията на Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, собствениците и служителите на търговски обекти Лидл България, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 04.04.2024 г. и продължава до 01.05.2024 г. включително.

Допълнение от 09.05.2024г.:

Поради получен сигнал за технически проблем на сайта за регистрации на номерата на касовите бележки в последния ден на Кампанията (01.05.2024г.), Кампанията се удължава с нови 7 (седем) дни - от 10.05.2024г. до 17.05.2024г., 16.00ч., за да дадем възможност на всички потребители, които не са успели да регистрират касовите си бележки на последния ден от срока на кампанията – 01.05.2024г., да го направят.

Организаторът на Кампанията не осигурява допълнителни количества от промоционалната опаковка в този период, но предоставя допълнителни награди, както следва: 40 комплекта чаши и 1 (един) бр. барбекю.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

„Участваща опаковка“ е следният продукт: Шуменско кен мултипак 5 +1

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Закупилите 2 опаковки Шуменско кен мултипак 5 +1 в търговски обекти Лидл България могат да играят за спечелването на награда: 1 от 5 барбекюта Grill Chef by Landmann или 1 от 200 комплекта чаши Шуменско*.
*Един комплект съдържа 6 броя чаши.

Допълнение от 09.05.2024г.:

Наградите, които предоставяме за допълнителния период от седем дни (10.05.2024г.-17.05.2024г., 16.00ч.) от Кампанията са 1 барбекю Grill Chef by Landmann или 1 от 40 комплекта чаши Шуменско*.
*Един комплект съдържа 6 броя чаши.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Закупилите 2 опаковки Шуменско кен мултипак 5 +1 с един касов бон, могат да спечелят награда - 1 Grill Chef by Landmann, или 1 комплект чаши Шуменско. Клиентът трябва да попълни попълни телефон и номер на касовата бележка на promo.shumensko.bg.
Клиентът трябва да съхрани касовата бележка до края на играта като доказателство за своята покупка.
Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип чрез компютърен софтуер на 03.05. Всички, спечелили награда ще бъдат уведомени с SMS, в рамките на две седмици след края на Кампанията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

Допълнение от 09.05.2024г.:

Тегленето на допълнителните награди ще се извърши на случаен принцип чрез компютърен софтуер на 20.05.2024г. и спечелилите ще бъдат обявени в същия ден на promo.shumensko.bg.

Всички, спечелили награда ще бъдат уведомени с SMS, в рамките на две седмици след края на Кампанията (17.05.2024г.), а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

8.1.1. Регистрация: За да участва в Кампанията, Участникът е необходимо да въведе свой актуален телефонен номер, както и номер на касов бон.
8.1.2.Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години и да е дееспособен, за да вземе участие в тегленето.
8.1.3. При спечелване на награда от Кампанията, участникът ще бъде уведомен с SMS и помолен да предостави адрес за доставка на наградата.
8.1.4 Наградата се предоставя след предварителна уговорка по телефона, в рамките на 30 дни след края на Кампанията. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу представяне на съответната печеливша касова бележка на хартиен носител или генерирана в приложението Lidl Plus. Организаторът и неговите подизпълнители не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.
8.1.5. В Кампанията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 барбекю или 1 комплект чаши Шуменско.
8.1.6. Информация за Кампанията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).
8.1.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.
8.1.8. Организаторът на Кампанията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – 1 барбекю или 1 комплект чаши Шуменско в рамките на 2 седмици след края на Кампанията. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да представи на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на 30 дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите награда участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Кампанията и Лидл България не носят отговорност и няма да участват като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). За получаване на награда барбекю следва да се попълни протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградите е на стойност над необлагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Образецът на протокол се предоставя от Организатора и съдържа данни за името и ЕГН на печелившия участник. При отказ за попълване на необходимите данни в протокола по предходното изречение награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция.
9.2. Организаторът на Кампанията и Лидл България не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела за собственост на печеливш касов бон. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на Кампанията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на Кампанията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Кампанията.
9.3. Организаторът на Кампанията и Лидл България не носят отговорност за и няма да покриват каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Кампанията, натрупани вследствие на действия, свързани с Кампанията.
9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора, хакерски атаки, токови удари и други.
9.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Кампанията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.
9.6. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки събитие, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите по т. 7.1 са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.
13.2. С участието в тази Кампания участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ – във връзка с Кампанията, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката за защита на личните данни на Организатора ( Global policies (carlsberggroup.com) ) , с настоящото Организаторът информира участниците в Кампанията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на Кампанията и предоставяне на наградата.
14.2. За целите на получаването на награда от Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер, а за спечелилите награда барбекю – и ЕГН.
Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в Кампанията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията.
Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.
Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Кампанията и за период от шест месеца след края й. Участниците в Кампанията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на Кампанията за целите на осъществяване на Кампанията за срока на Кампанията, а данните на печелившите участници – за срока на Кампанията 10 години от нейното приключване.
14.3 Спечелилите 1 от 5 барбекюта или 1 от 200 комплекта чаши Шуменско участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.
14.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.
14.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
• администриране на провеждането на Кампанията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
• изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните правила за защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Кампанията:
• BTL агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;
14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/.
14.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
14.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com
14.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните");
- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
- поиска защита по административен ред чрез жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.

15. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Карлсберг България АД е достъпна на адрес: Global policies (carlsberggroup.com)