Правила

И УСЛОВИЯ

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „Продължи BBQ сезона с Кауфланд и Шуменско“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Продължи BBQ сезона с Кауфланд и Шуменско“ с участието на всички опаковки Шуменско – 2л, 1л, 05л. оборотна стъклена бутилка, кен мултипак 5 +1, Шуменско Специално 0,33л., Шуменско 100% Малц, оборотна стъклена бутилка 0,5л. и пластмасова бутилка 1л, наричана по-нататък накратко “Промоцията”, се организира и провежда от „Карлсберг България“ АД, София, Бизнес парк София, жк. Младост 4, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък „Организатор“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на promo.shumensko.bg.
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в търговски обекти на Кауфланд, които са обозначени с рекламни материали, информиращи за Промоцията и онлайн на сайта на адрес promo.shumensko.bg.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговски обекти Кауфланд, в които се провежда Промоцията, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 12.09.2022 г. и продължава до 30.09.2022 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са следните продукти Шуменско
- Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5л
- Шуменско Светло, кен 0,5л
- Шуменско Светло кен мултипак 5 +1
- Шуменско Светло пластмасова бутилка 1л
- Шуменско Светло пластмасова бутилка 2л
- Шуменско Специално, оборотна стъклена бутилка 0,33л
- Шуменско 100% Малц, оборотна стъклена бутилка 0,5л
- Шуменско 100% Малц, пластмасова бутилка 1л

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Закупилите продукти Шуменско в търговски обекти Кауфланд на обща стойност минимум 5 лв., могат да играят за спечелването на награда: едно от 8 професионални газови барбекюта Шуменско.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Закупилите за минимум 5 лв бира Шуменско с един касов бон, в комбинация и опаковка по избор, могат да спечелят награда: едно от 8 професионални барбекюта Шуменско. Клиентът трябва да попълни телефон и номер на касовата бележка на promo.shumensko.bg.
Клиентът трябва да съхрани касовата бележка до края на играта като доказателство за своята покупка.
Тегленето на наградите ще се извърши чрез компютърен софтуер. Всички спечелили награда барбекю ще бъдат уведомени с SMS, в рамките на две седмици след края на промоцията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

8.1.1. Регистрация:
за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:

  • • Да въведе свой актуален телефонен номер, както и номер на касов бон.


8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда барбекю, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години.
8.1.3. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде уведомен с SMS и помолен да предостави адрес за доставка на наградата.
8.1.4. Наградата се предоставя след предварителна уговорка по телефона, в рамките на 30 дни след края на промоцията. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.
8.1.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 брой барбекю Шуменско за целия период на Промоцията.
8.1.6. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).
8.1.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.
8.1.8. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – барбекю Шуменско в рамките на 2 седмици след края на Промоцията. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на 30 дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите барбекю участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
9.2. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливш касов бон. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.
9.3. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите по т. 7.1 са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.
13.2. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ – във връзка с промоцията, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградата барбекю Шуменско.
14.2. За целите на получаването на награда от промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер.
Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.
Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.
Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.
14.3. Спечелилите барбекю участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.
14.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.
14.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
• изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните правила за защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:
• BTL агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;
14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/.
14.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
14.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com
14.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
- поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
- поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
- поиска изтриване на личните данни (познато още като "правото да бъдеш забравен"), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
- получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като "право на преносимост на данните")
- възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
- поиска защита по административен ред чрез жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.

15. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Карлсберг България АД е достъпна на адрес: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/